SupervisorAANVRAAGFORMULIER REGISTRATIE SUPERVISOR

CONFORM LVSC-REGISTRATIEREGLEMENT SUPERVISOREN EDITIE 2014

Ik kom in aanmerking voor registratie als supervisor bij LVSC omdat ik voldoe aan onderstaande registratie-eisen:


1. De methodisch didactische scholing tot supervisor

Ik heb scholing gevolgd bij een door LVSC erkende opleiding tot supervisor. De scholing omvat supervisiekunde (theorie en methodiek) van minimaal 130 contacturen, practicum, organisatie en beleid van supervisie.
Ik heb de verkorte scholing gevolgd bij een door LVSC erkende methodisch didactische scholing van (minimaal) 65 begeleide contacturen. De scholing omvat supervisiekunde (theorie en methodiek), practicum, organisatie en beleid van supervisie.
Naam opleidingsinstituut:
Jaar en tijdvak:


2. Tweede leersupervisie

Naam leersupervisor:
Aantal zittingen:
Duur van de zittingen:
Periode: van
tot


Supervisietraject 1:

Aantal supervisanten:
Aantal zittingen:
Duur van de zittingen:
Periode: van
tot
Supervisievorm:


Supervisietraject 2:

Aantal supervisanten:
Aantal zittingen:
Duur van de zittingen:
Periode: van
tot
Supervisievorm:
Ruimte voor toelichting:


Uploaden
1. Een kopie van het door het opleidingsinstituut afgegeven diploma en/of certificaten (c.q. de verschillende deelcertificaten of dossioma's, indien van toepassing).
2. De verklaring van leersupervisie 1 en de parallel gegeven supervisietrajecten (indien NIET op dossioma vermeld). Voor de verkorte opleiding geldt dit niet.
3. De verklaring van Leersupervisie II en de parallel gegeven supervisietrajecten tijdens leersupervisie II.

Ik heb deze gegevens naar waarheid ingevuld.
Ik ben op de hoogte van de (her)registratievoorwaarden als supervisor en bijbehorende kosten.
Herregistratie

VERKLARINGSFORMULIER HERREGISTRATIE SUPERVISOR

(conform LVSC-registratiereglement supervisoren editie 2014)

 

Herregistratie-eisen Supervisor

Voor het verlengen van de registratie moet de supervisor een aantal eisen voldoen.

De supervisor heeft de afgelopen vijf jaar:

-          minimaal 6 leerbegeleidingstrajecten gegeven, waarvan tenminste 4 reeksen supervisie die voldoen aan de normen van de LVSC. Naast supervisie gelden leerbegeleidingstrajecten van minimaal 10 contacturen, zoals begeleide
intervisie, werkbegeleiding en coaching.

-          deelgenomen aan intervisie over supervisie in een groep van minstens 3 LVSC- geregistreerde supervisoren van tenminste 15 bijeenkomsten;

-          minimaal 6 PE-punten(of 24 uur) aantoonbaar besteed aan tenminste één van de volgende activiteiten:

 • scholing(en) op het gebied van professioneel begeleiden in de werksituatie, waarbij het programma inspeelde op het in
  ontwikkeling blijven als supervisor;
 • leersupervisie;
 • een LVSC-werkgroep, LVSC-commissie, het College van Tuchtzaken, het bestuur of als regiocontactpersoon.
 • publicatie over supervisie c.q. andere begeleidingsvormen in een vakblad;
 • het geven van een workshop van tenminste één dagdeel over supervisie;
 • deelname aan een internationale intervisiegroep van 4
  bijeenkomsten binnen 2 jaar;
 • onderzoek doen op het terrein van supervisiekunde / begeleidingskunde

 

Ik heb de afgelopen 5 jaar:

6 Leerbegeleidingstrajecten gegeven waarvan minimaal 4 reeksen supervisie*
Deelgenomen aan intervisie over supervisie met minstens 2 andere LVSC- geregistreerde supervisoren*
Tenminste 6 PE- punten behaald*
Hierbij verklaar ik dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld.*

Ik ben op de hoogte van de kosten die registratie bij LVSC met zich meebrengt. Door het ondertekenen van dit formulier verbind ik me aan alle voorwaarden van LVSC. NB: Het is uw eigen verantwoordelijkheid als
professional uw dossier bij te houden en desgevraagd te kunnen overleggen aan LVSC.

 

 

Terug