Erkende opleidingen en permanente educatie (PE)

Hier vind je een overzicht van de door ons gaccrediteerde Coach en Supervisieopleidingen. Na afronding van deze opleidingen kun je je laten registreren in ons beroepsregister als Supervisor of Registercoach.

Zoek je bijscholing voor je herregistratie? Filter op Permanente educatie voor een overzicht van erkende bij- en nascholing. Een overzicht van LVSC PE-aanbod en extern aanbod met korting vind je in het activiteitenoverzicht.

Instituut voor Social Work HU

Supervisorenopleiding CSW HU

Onze supervisorenopleiding karakteriseert zich door kleur ontdekken, geven en bekennen.

Een supervisor is meester op het gebied van leren en veranderen van professionals vanuit hun persoonlijke ontwikkeling. Naast de gesproken taal besteden we aandacht aan metaforen, toon, beeld-en lichaamstaal. Jij als supervisor in opleiding zetten we zoveel mogelijk in de rol van supervisor.

We vragen je om jouw kleurenpalet te onderzoeken, middels kaders vanuit o.a. NLP, TA, contextueel- en oplossingsgericht werken:

  • waardoor ben jij in jouw “leren en werken” gekleurd en gevormd; jouw eigenheid en drijfveren?
  • hoe geef je deze onderzoekende houding door aan supervisanten, opdat zij hún vorm en kleur kunnen geven aan wie ze willen zijn in hun beroep?


Contactgegevens

Supervisorenopleiding ISW HU
Instituut voor Social Work HU
Opleidingslocatie: Utrecht

Contactpersoon: Mw. F. Bruggink
Tel: 088 - 4819693
E-mail: begeleiding@hu.nl, francien.bruggink@hu.nl

Meer informatie

Kempler Instituut Nederland

Opleiding Ervaringsgericht Supervisor

In ervaringsgerichte supervisie is het primaire gereedschap van iedere supervisor zijn eigen persoon. Hij is voortdurend ervarend, reflecterend en handelend aanwezig in het supervisieproces. Hij moet zich bewust zijn van wat hij zelf in relatie met zijn supervisant ervaart en leren zichzelf en zijn persoonlijke dynamiek constructief  te hanteren ten bate van het leerproces van de supervisant.

Anders dan de meeste supervisiemethodieken die zich voornamelijk concentreren op inzicht en reflectie, is de ervaringsgerichte supervisor tevens gericht op het creëren van persoonlijke ervaringen tijdens de supervisie die kunnen leiden tot concrete veranderingen in het werkveld van de supervisant.


Als basis van zijn handelen leert hij een betrokken en directe manier van communiceren, waarbij aandachtige empathie en persoonlijk confronteren hand in hand gaan.
Hoewel er altijd wordt gestreefd naar persoonlijke verdieping binnen de supervisie is het vertrek- én eindpunt van alle interventies het beroepsmatig functioneren van de supervisant en hoe hij leert zichzelf daarin bij te sturen.

Deze tweejarige opleiding is als volgt opgebouwd:

  • Module I  - Algemene Ervaringsgerichte Supervisie Methodiek. Focust op alle algemene en theoretische aspecten van supervisie aan de orde. Daarbij wordt er steeds praktisch geoefend met de ervaringsgerichte werkwijze.
  • Module II  - Specifieke Ervaringsgerichte Supervisie Methodiek. Focust op de essentie en de specifieke elementen van de ervaringsgerichte supervisie en is een verbreding en verdieping van de algemene methodiek uit het eerste jaar.


Contactgegevens

Kempler Instituut
Opleidingslocatie: Arnhem

Contactpersoon: Dhr. R. Bouwkamp
E-mail: info@kempler-instituut.nl

Contactpersoon voor studenten: Dhr. F. van Gorkum
E-mail: f.van.gorkum1@kpnplanet.nl

Meer informatie

Nederlandse Academie voor Psychotherapie

Opleiding Supervisor GGZ, 2-jarig Opleiding Supervisor, 1-jarige Integratieve Supervisiekunde 'The Intensive'

Op de Nederlandse Academie voor Psychotherapie wordt een LVSC erkende opleiding Supervisiekunde gegeven, gericht op de GGZ. Het is tweejarige, Post-HBO erkende supervisieopleiding.

Ook in de GZZ worden, in navolging van andere beroepsvelden, zoals het maatschappelijk werk of de gezondheidszorg, steeds vaker uniforme kwaliteitseisen gesteld aan de supervisie en aan degene die supervisie geeft.  We zijn niet ver verwijderd van het moment waarop, ook in het veld van de psychotherapie, er minimumeisen gesteld worden aan de ervaring en de specifieke scholing van een supervisor. Er wordt een kwaliteitsslag gemaakt. De opleiding ‘Integratieve Supervisie’ van de NAVP voldoet aan deze kwaliteitseisen.

U bent van harte welkom!

Contactgegevens

Nederlandse Academie voor Psychotherapie
Opleidingslocatie: Amsterdam

Contactpersoon: Mw. A. Fabels
Tel: 073-6234047
E-mail: ankefabels@home.nl

Meer informatie

Pagina's