Websitereglement LVSC

Akkoordverklaring
Door gebruik van de website lvsc.eu en diensten op genoemde website verklaar je je akkoord met het reglement zoals hieronder omschreven. Het reglement bevat belangrijke condities en restricties. Als je niet akkoord kunt gaan met dit reglement, verzoekt LVSC je dringend geen gebruik te maken van deze website.

Gebruik website
Individuen, organisaties en bedrijven kunnen vrij gebruik maken van de website voor alle doeleinden zolang deze wettelijk, waardevol en ethisch zijn en voor zover zij niet worden uitgesloten door dit reglement. De website mag niet worden gebruikt om klanten te werven, aan te schrijven of producten en/of diensten te verkopen. Het is verboden onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, ontuchtig, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiel- of strafrechtelijk aansprakelijkheid, naar de website te verzenden of daarop openbaar te maken. Het is tevens verboden LVSC te benaderen met valse e-mail adressen of op enig andere illegale wijze. LVSC vraagt alle gebruikers van de website om zich respectvol te gedragen jegens de medewerkers en bestuur van LVSC en derden die aan de gebruiker bekend zijn geworden door gegevens op de website. Gebruik van andere e-mail adressen dan waartoe gebruiker gerechtigd is en van valse e-mail adressen, is niet toegestaan.

Informatie die naar de website wordt gestuurd
Gegevens of mededelingen van welke aard dan ook, die op welke wijze dan ook, naar de website worden gezonden of daarop openbaar worden gemaakt, zullen worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en mogen door LVSC en de bij haar aangesloten personen verspreid, opgeslagen of gebruikt worden voor welk doel dan ook met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en verhandelen van producten.

Beschermd materiaal
De website kan wettelijk beschermd materiaal bevatten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht en merkenrecht. Alle rechten van het materiaal liggen bij LVSC voor zover niet anders vermeld, en materiaal mag niet gebruikt, geheel of gedeeltelijk ge(foto)kopieerd en/of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LVSC.

Aansprakelijkheid
LVSC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade ontstaan door het gebruik van de website. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud van het materiaal op de website en er kunnen geen garanties worden gegeven voor de aangeboden diensten en de werking van de website. LVSC doet geen toezeggingen met betrekking tot de geschiktheid voor enig doel van de informatie in de documenten en eventuele bijbehorende grafische voorstellingen die op de website worden gepubliceerd. Al deze documenten en bijbehorende grafische voorstellingen worden zonder enige vorm van garantie verstrekt. LVSC wijst hierdoor alle garanties met betrekking tot die informatie, daaronder begrepen alle impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of eigendom, of garanties dat de informatie niet inbreukmakend is, van de hand. In geen geval is LVSC aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens of gederfde winst, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige daad, als gevolg van of in verband met het gebruik of de prestaties van op de website beschikbare informatie.

Koppelingen naar websites van derden
De website kan koppelingen bevatten naar websites die door andere partijen dan LVSC worden geëxploiteerd. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. LVSC heeft geen zeggenschap over dergelijke websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan noch voor de koppelingen. Het feit dat LVSC koppelingen naar dergelijke websites opneemt, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van LVSC van het materiaal op die websites, noch enige associatie met de exploitanten ervan.

Ten slotte
Dit reglement betreft de gehele overeenkomst tussen LVSC en de gebruiker van de website en geldt als zodanig behoudens schriftelijke wijzigingen ondertekend door LVSC en de gebruiker. Op dit reglement is het Nederlands Recht van toepassing. Indien enig voorschrift in dit reglement door de rechter ongeldig wordt verklaard blijven de overige voorschriften onverminderd van toepassing.