Docent SupervisiekundeAANVRAAGFORMULIER

REGISTRATIE DOCENT SUPERVISIEKUNDE

CONFORM LVSC-REGISTRATIEREGLEMENT SUPERVISOREN 2014


Registratie-eisen docent supervisiekunde

 • Geregistreerd supervisor zijn bij LVSC.
 • Geregistreerd leersupervisor zijn bij LVSC; minimaal 3 leersupervisietrajecten gegeven na de registratie als leersupervisor.
 • Minimaal 5 jaar ervaring of 1200 praktijkuren hebben als docent theorie en praktijk van methodisch werken in het kader van een beroepsopleiding of nascholing, aangetoond met schriftelijke verklaring(en) van de werkgever(s);
 • Het opleidingstraject tot docent supervisiekunde met goed gevolg hebben afgerond, te weten:
  - een leerpraktijk, in de vorm van praktijkstage, als docent supervisiekunde en omvat tenminste
    50 contacturen methodisch-didactische scholing;
  - begeleiding van de leerpraktijk van minimaal 10 gesprekken à minimaal 1,5 uur;
  - een schriftelijke uiteenzetting van de eigen didactische aanpak, van minimaal 5 pagina's,
    dit overzicht is besproken tijdens de begeleiding.

  (Zie LVSB registratiereglement supervisoren 2005, deel 4, vanaf blz. 49)

 


1. Ervaring als docent supervisiekunde in theorie en praktijk

1.1 Werkzaam als docent in theorie en praktijk van methodisch werken sinds:

d.d. :


1.2 Gegevens over 5 jaar ervaring als docent

Als docent theorie en praktijk van methodisch werken in het kader van een beroepsopleiding of van deskundigheidsbevordering verbonden (geweest) aan:

a. Naam opleiding / instelling:
Functie:
Tijdvak:
Aantal uren /
omvang betrekking:


Door opleiding getekende verklaring over bovenstaande gegevens:

Bijlage nr. :
b. Naam opleiding / instelling:
Functie:
Tijdvak:
Aantal uren /
omvang betrekking:


2. Leerpraktijk als docent supervisiekunde

2.1 De leerpraktijk werd gerealiseerd bij:

Naam opleiding:
Aantal begeleide contacturen
(als aangesloten geheel):
Tijdvak:


Uploaden
1. Verklaring Leerpraktijk docent supervisiekunde
2. Verklaring werkgever werkzaam als docent

Ik heb deze gegevens naar waarheid ingevuld.
Ik ben op de hoogte van de (her)registratievoorwaarden als docent supervisiekunde en bijbehorende kosten.

 

 

Terug