LeersupervisorAANVRAAGFORMULIER

REGISTRATIE LEERSUPERVISOR

CONFORM LVSC-REGISTRATIEREGLEMENT LEERSUPERVISOREN 2014


Registratie-eisen leersupervisor

  • Het gehele opleidingstraject tot leersupervisor met goed gevolg hebben afgerond, te weten:

- een methodisch-didactische scholing gevolgd van 24 contacturen;
- 2 leersupervisies gegeven, zowel als I als II van min. 15 sessies;
- begeleiding over de leersupervisies (I en II) hebben ontvangen van 12,
  gevolgd door 6 gesprekken

(Zie ook: 'LVSC-registratie supervisoren 2014', deel II, Hoofdstuk 2.7, blz. 11-12)

 

1. Methodisch-didactische scholing leersupervisie, tenminste 24 contacturen

Naam opleidingsinstituut:
Naam docent:
Registratienummer docent:
Aantal contacturen:
Periode:


2. Gegeven leersupervisies, zowel I als II (verplicht)

2.1 Leersupervisie I

Aantal zittingen:
Duur zittingen:
Periode:
Vorm van leersupervisie:*
Bewijsstuk bijlage nr. :


2.2 Leersupervisie II

Aantal zittingen:
Duur zittingen:
Periode:
Vorm van leersupervisie:*
Bewijsstuk bijlage nr. :


3. Begeleidingsgesprekken over de gegeven leersupervisie I en II

3.1 Leersupervisie I

Naam leersupervisor:
Registratienr. leersupervisor:
Aantal zittingen:
Duur zittingen:
Periode
Vorm van leersupervisie:*

Als bijlage bijvoegen in een ondertekende verklaring van de leersupervisor.

Bijlage nr. :


3.2 Leersupervisie II

Naam leersupervisor:
Registratienr. leersupervisor:
Aantal zittingen:
Duur zittingen:
Periode
Vorm van leersupervisie:*


Uploaden
1. een kopie van het door het opleidingsinstituut afgegeven diploma en/of certificaten
   (c.q. de verschillende deelcertificaten of dossioma's, indien van toepassing).
2. de verklaring gegeven leersupervisie I
3. de verklaring gegeven leersupervisie II
4. de verklaring van begeleiding over leersupervisie I (12 gesprekken)
5. de verklaring van begeleiding over leersupervisie II (6 gesprekken)

Ik heb deze gegevens naar waarheid ingevuld.
Ik ben op de hoogte van de (her)registratievoorwaarden als leersupervisor en bijbehorende kosten.
Herregistratie

VERKLARINGSFORMULIER HERREGISTRATIE LEERSUPERVISOR

(conform LVSC-registratiereglement supervisoren 2014)

 

Eisen voor herregistratie reglement 2014
Om voor herregistratie als leersupervisor in aanmerking te komen moeten de leersupervisor aantoonbaar aan de volgende voorwaarden voldoen.


1. Geregistreerd zijn bij LVSC als supervisor en als leersupervisor;

2. Voorwaarde lid van LVSC.

3. De leersupervisor heeft tijdens de afgelopen 5 jaar minimaal 9 leerbegeleidingstrajecten gegeven, waarvan ten minste 3 leersupervisies, die aan de normen van LVSC voldoen. Van de maximaal 6 leerbegeleidingstrajecten die geen leersupervisie betreffen, moeten er ten minste 2 supervisiereeksen zijn volgens de LVSC-normen;

4. De leersupervisor heeft deelgenomen aan 6 PE =24 uur scholing op het gebied van professioneel begeleiden van supervisoren (in opleiding), waarbij het programma inspeelde op het in ontwikkeling blijven als (leer-)supervisor;

5. Deelname aan intervisie over (leer-)supervisie in een groep van tenminste 3 LVSC geregistreerde leersupervisoren van 15 bijeenkomsten binnen afgelopen 5 jaar;

6. Hij of zij heeft in de 5 jaar na de (laatste) registratie ten minste 2 van de
volgende activiteiten verricht:

  • het schrijven van een publicatie over supervisie of andere begeleidingsvorm(en);
  • het deelnemen aan commissies of werkgroepen met betrekking tot het ontwikkelen van beleid inzake supervisie of andere begeleidingsvormen, al dan niet in het kader van LVSC;
  • het deelnemen aan een LVSC-werkgroep, LVSC-commissie, het College van Tuchtzaken, het bestuur of als regiocontactpersoon;
  • het geven van een workshop van tenminste één dagdeel over supervisie of andere begeleidingsvormen

(Zie LVSC Registratiereglement 2014, deel II, Hoofdstuk 2.8 vanaf bladzijde 11)

Ik heb de afgelopen 5 jaar:

9 Leerbegeleidingstrajecten gegeven waarvan minimaal 3 reeksen leersupervisie. Indien anders dan leersupervisie: minimaal 2 supervisietrajecten*
Tenminste 6 PE- punten behaald*
Deelgenomen aan intervisie over (leer)supervisie met minstens 2 andere LVSC- geregistreerde leersupervisoren*
Ten minste 2 activiteiten uitgeoefend*
Hierbij verklaar ik dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld.*

Ik ben op de hoogte van de kosten die registratie bij LVSC met zich meebrengt. Door het ondertekenen van dit formulier verbind ik me aan alle voorwaarden van LVSC. NB: Het is uw eigen verantwoordelijkheid als
professional uw dossier bij te houden en desgevraagd te kunnen overleggen aan LVSC.

 

 

Terug