Leersupervisor

Op deze pagina treft u informatie aan over de registratie en herregistratie van leersupervisoren.

Registratie leersupervisor

U kunt registreren door aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Voor de aanvang van het opleidingstraject, tenminste 3 jaar als supervisor geregistreerd zijn.
  • Tevens toont hij/ zij lid te zijn geweest van LVSC.
  • In de 5 jaar voor aanvang van het opleidingstraject tenminste 15 supervisiereeksen volgens de normen van de LVSC gegeven hebben in verschillende vormen en verschillende kaders. (Eventueel kunnen maximaal 5 reeksen vervangen worden door andere uitgevoerde begeleidingstrajecten van min. 8 sessies).
  • Aantoonbaar bekend zijn met relevante supervisieliteratuur en kunnen aangeven aan welke literatuur het eigen theoretisch kader is ontleend.
  • Het gehele opleidingstraject tot leersupervisor met goed gevolg hebben afgerond te weten:
  1. een scholing gevolgd van 24 contacturen
  2. 2 leersupervisies gegeven van min. 15 sessies
  3. begeleiding over de leersupervisies hebben ontvangen van 12, gevolgd door 6 gesprekken

U kunt de voorwaarden ook vinden in het volledige reglement (‘LVSC-registratie supervisoren 2005’, deel III, Hoofdstuk 2.1, blz. 41-42).


Herregistratie leersupervisor tot en met 1 mei 2016

Om voor herregistratie als leersupervisor in aanmerking te komen moet de leersupervisor aantoonbaar aan de volgende voorwaarden voldoen.

1. Geregistreerd zijn bij LVSC als supervisor en als leersupervisor;

2. Voorwaarde lid van LVSC.

3. De leersupervisor heeft tijdens de afgelopen 5 jaar minimaal 9 leerbege-leidingstrajecten gegeven, waarvan ten minste 3 leersupervisies, die aan de normen van LVSC voldoen. Van de maximaal 6 leerbegeleidingstrajecten die geen leersupervisie betreffen, moeten er ten minste 2 supervisiereeksen zijn volgens de LVSC-normen;

4. De leersupervisor heeft deelgenomen aan 12 uur scholing op het gebied van professioneel begeleiden van supervisoren (in opleiding), waarbij het programma inspeelde op het in ontwikkeling blijven als (leer-)supervisor;

5. Deelname aan intervisie over (leer-)supervisie in een groep van tenminste 3 LVSC geregistreerde leersupervisoren van 8 bijeenkomsten binnen twee jaar;

6. Hij of zij heeft in de 5 jaar na de (laatste) registratie ten minste 2 van de volgende activiteiten verricht:

* het schrijven van een publicatie over supervisie of andere begeleidings-vorm(en);
* het deelnemen aan commissies of werkgroepen met betrekking tot het ontwikkelen van beleid inzake supervisie of andere begeleidingsvormen, al dan niet in het kader van de LVSC;
* het deelnemen aan een LVSC-werkgroep, LVSC-commissie, het College van Tuchtzaken, het bestuur of als regiocontactpersoon;
* het geven van een workshop van tenminste één dagdeel over supervisie of andere begeleidingsvormen.

U kunt de voorwaarden ook vinden in het volledige reglement (LVSB Registratiereglement 2005, deel III, Hoofdstuk 3 vanaf bladzijde 42 - 44).

Herregistratie leersupervisor na 1 mei 2016

Is de begindatum van uw aankomende herregistratie na 1 mei 2016, dan is alleen het reglement van 2014 van toepassing en onderstaande voorwaarden. U kunt de voorwaarden ook vinden in het volledige reglement 2014 (LVSC Registratiereglement 2014, deel I, Hoofdstuk 2 bladzijde 12)

Reglement 2014
Voorwaarden herregistratie vanaf 1 mei 2016

Aanvraag (her) registratie
Uw aanvraagformulier en eventuele standaardverklaringen kunt u hier downloaden. Uw aanvraag kunt u per post toesturen of mailen aan registratie@lvsc.eu inclusief gescande bijlagen.

Tarieven

Hier vindt u de tarieven.

Tags: 
Leersupervisor
voorwaarden