Leersupervisor

Ben je tenminste 3 jaar geregistreerd als supervisor en heb je interesse in een beroepsregistratie als Leersupervisor? Als Leersupervisor draag je bij aan de beroepsvorming van de individuele supervisor. Lees meer over de voorwaarden.

Registratie leersupervisor

Je kunt registreren door aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Voor de aanvang van het opleidingstraject, tenminste 3 jaar als supervisor geregistreerd zijn.
  • Tevens toont hij / zij lid te zijn geweest van LVSC.
  • In de 5 jaar voor aanvang van het opleidingstraject tenminste 15 supervisiereeksen volgens de normen van LVSC gegeven hebben in verschillende vormen en verschillende kaders. (Eventueel kunnen maximaal 5 reeksen vervangen worden door andere uitgevoerde begeleidingstrajecten van min. 8 sessies).
  • Aantoonbaar bekend zijn met relevante supervisieliteratuur en kunnen aangeven aan welke literatuur het eigen theoretisch kader is ontleend.
  • Het gehele opleidingstraject tot leersupervisor met goed gevolg hebben afgerond te weten:
  1. een scholing gevolgd van 24 contacturen
  2. 2 leersupervisies gegeven van min. 15 sessies
  3. begeleiding over de leersupervisies hebben ontvangen van 12, gevolgd door 6 gesprekken

Je kunt de voorwaarden ook vinden in het volledige reglement (‘LVSC-registratie supervisoren 2005’, deel III, Hoofdstuk 2.1, blz. 41-42).


Herregistratie leersupervisor tot en met 1 mei 2016

Om voor herregistratie als leersupervisor in aanmerking te komen moet de leersupervisor aantoonbaar aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. Geregistreerd zijn bij LVSC als supervisor en als leersupervisor;

2. Voorwaarde lid van LVSC.

3. De leersupervisor heeft tijdens de afgelopen 5 jaar minimaal 9 leerbegeleidingstrajecten gegeven, waarvan ten minste 3 leersupervisies, die aan de normen van LVSC voldoen. Van de maximaal 6 leerbegeleidingstrajecten die geen leersupervisie betreffen, moeten er ten minste 2 supervisiereeksen zijn volgens de LVSC-normen;

4. De leersupervisor heeft deelgenomen aan 12 uur scholing op het gebied van professioneel begeleiden van supervisoren (in opleiding), waarbij het programma inspeelde op het in ontwikkeling blijven als (leer-)supervisor;

5. Deelname aan intervisie over (leer-)supervisie in een groep van tenminste 3 LVSC geregistreerde leersupervisoren van 8 bijeenkomsten binnen twee jaar;

6. Hij of zij heeft in de 5 jaar na de (laatste) registratie ten minste 2 van de volgende activiteiten verricht:

* het schrijven van een publicatie over supervisie of andere begeleidings-vorm(en);
* het deelnemen aan commissies of werkgroepen met betrekking tot het ontwikkelen van beleid inzake supervisie of andere begeleidingsvormen, al dan niet in het kader van LVSC;
* het deelnemen aan een LVSC-werkgroep, LVSC-commissie, het College van Tuchtzaken, het bestuur of als regiocontactpersoon;
* het geven van een workshop van tenminste één dagdeel over supervisie of andere begeleidingsvormen.

Je kunt de voorwaarden ook vinden in het volledige reglement (LVSC Registratiereglement 2005, deel III, Hoofdstuk 3 vanaf bladzijde 42 - 44).

Herregistratie leersupervisor na 1 mei 2016

Is de begindatum van je aankomende herregistratie na 1 mei 2016, dan is alleen het reglement van 2014 van toepassing en onderstaande voorwaarden. Je kunt de voorwaarden ook vinden in het volledige reglement 2014 (LVSC Registratiereglement 2014, deel I, Hoofdstuk 2 bladzijde 12).

Reglement 2014
Voorwaarden herregistratie vanaf 1 mei 2016

Aanvraag (her) registratie
Uw aanvraagformulier en eventuele standaardverklaringen kunt u hier downloaden. Je aanvraag kun je per post toesturen of mailen aan registratie@lvsc.eu inclusief gescande bijlagen.

Tarieven

Hier vind je de tarieven.

Tags: 
Leersupervisor
voorwaarden