Bestuur, commissies, bureau

De Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching heeft een bestuur dat beleidsplannen formuleert, voorlegt ter goedkeuring, uitvoert en verantwoording aflegt tijdens de ALV, die twee keer per jaar gehouden wordt. Daarnaast zijn er diverse commissies en werkgroepen actief binnen de vereniging. Hieronder vind je een overzicht.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Wardy Doosje (voorzitter en portefeuille Communicatie/PR)

Ton Vegt (penningmeester, Internationale Contacten)

Mieke Voogd (portefeuille Tijdschrift, CVO)

Erik van Duijvenbode (portefeuille Regio's)

Ineke Dicker (portefeuille Supervisie, secretaris)

Jacqueline Schoones (portefeuille Begeleidingskunde en Coaching)

Paula Kaag  (portefeuille Organisatie Begeleiding)

Annet Murre (directeur Bureau LVSC)

1e rij vlnr: Wardy Doosje, Ton Vegt, Mieke Voogd

2e rij vlnr:  Ineke Dicker, Jacqueline Schoones, Erik van Duijvenbode

3e rij vlnr: Paula Kaag, Annet Murre

Bureau LVSC

Het ondersteunend bureau van LVSC wordt gevormd door: Annemarie Eemers (financieel medewerker), Suzanne Kuenen (office manager), Anique Laanstra (communicatieadviseur), Annet Murre (verenigingsdirecteur), Henny Wilting (beleidsadviseur registratiezaken), Erica Windhorst (communicatieadviseur).

Commissies

Voor een overzicht van de commissieleden klik je hier.

College van Tuchtzaken

Dit statutair ingesteld college heeft als taak om klachten inzake overtreding van de gedragscode te behandelen. Het College bestaat uit 7 leden, waarvan 5 uit de beroepsgroep van begeleiders die zijn aangesloten bij LVSC en 2 rechtsgeleerden. De leden worden benoemd voor onbepaalde tijd maar dienen uiterlijk na 10 jaar af te treden. De leden worden benoemd door het bestuur van LVSC. De 2 rechtsgeleerden worden benoemd tot Voorzitter en Vice-voorzitter. Voor de werkwijze en meer informatie, zie het Reglement van het Tuchtcollege van LVSC.

Commissie Internationale contacten

Het doel van de Commissie Internationale contacten is het informeren van het bestuur op door het bestuur aan te geven ‘speerpunten’, zoals recentelijk de erkenning van kwalificaties op Europees niveau. Het mede beleggen en organiseren van internationale bijeenkomsten in Nederland, al dan niet in ANSE verband. Het actief leggen van verbindingen met de Commissie Kennis en Onderzoek door het activeren van het internationale netwerk m.b.t. onderzoek naar supervisie/coaching en andere begeleidingsvormen.

Commissie Vakontwikkeling

Het doel van de commissie kennis en onderzoek is enerzijds het activeren van het netwerk m.b.t. onderzoek naar supervisie, het bundelen van de informatie en kennis die er is en deze toegankelijk maken. Anderzijds het stimuleren van onderzoek, kennisontwikkeling en innovatie en publicaties van supervisie/coaching en andere begeleidingsvormen. Hiervoor is een structurele voorziening binnen de vereniging in het leven geroepen in de vorm van de Commissie Vakontwikkeling (CVO). 

Interne Audit Commissie

Het bestuur van LVSC is eindverantwoordelijk voor alle besluiten en procedures rondom de (her)registratie van (aspirant-)supervisoren, leersupervisoren, docenten supervisiekunde , coaches, begeleidingskundigen en erkenning van opleidingsonderdelen. Het bestuur delegeert de feitelijke beoordeling van de registratieverzoeken aan de bureau LVSC. Bureau LVSC legt verantwoording af aan het bestuur inzake de afhandeling van (her)registratieverzoeken en erkenning van opleidingsonderdelen op basis van de registratieregelgeving middels een jaarverslag. Zij werkt in lijn met de koers van LVSC: klantvriendelijk en met kaders als richtlijnen. Het bureau vraagt indien gewenst advies aan de RAC (Registratie Advies Commissie). De resultaten van de (her)registratieaanvragen worden jaarlijks gecontroleerd door de onafhankelijke opererende Interne Audit Commissie, die door het bestuur wordt ingesteld. Naast deze Interne Audit Commissie kan het bestuur opdracht geven voor een onafhankelijke Externe Audit. Meer informatie over de Interne Audit Commissie.

Raad voor Begeleidingskunde

De Raad voor de Begeleidingskunde kan optreden als ‘extern geweten’ van de vereniging. Belangrijkste taken van de Raad zijn het initiëren van onderzoek op het terrein van de vereniging, het signaleren van trends, normstellend m.b.t. registratie-eisen en systematiek. Daarnaast heeft de Raad een representerende functie en een adviserende functie in brede zin naar het bestuur.

Redactie en Redactieraad Tijdschrift voor Begeleidingskunde

LVSC is eigenaar van het Tijdschrift voor Begeleidingskunde. De redactie van het Tijdschrift voor Begeleidingskunde is verantwoordelijk voor de inhoud van het tijdschrift. De redactie bestaat momenteel uit 5 redactieleden en een eindredacteur.

De redactie bestaat uit de volgende leden:

Maartje de Vries, hoofdredacteur
Kees Faber, redactielid
Paul Kloosterboer, redactielid
Marie-José Geenen, redactielid
Tijn Ponjee, redactielid
Harry Haakman, eindredacteur

Het tijdschrift wordt in eigen beheer uitgegeven. Daarnaast is een redactieraad opgericht om de redactie te informeren en adviseren over relevante thema's en ontwikkelingen binnen het vakgebied die als input voor het tijdschrift dienen. Meer informatie over het tijdschrift? Ga naar Tijdschrift voor Begeleidingskunde

Registratieadviescommissie

De Registratieadviescommissie (RAC) ondersteunt en adviseert het bureau LVSC inzake de beoordeling van de (her)registratieverzoeken van supervisoren, coaches, leersupervisoren, docenten supervisiekunde en verzoeken tot erkenning van opleidingsonderdelen. De RAC beantwoordt vragen van het bureau t.a.v. (potentiële) leden over de toepassing c.q. afwijking van het registratiereglement voor aspirant-supervisoren, (leer)supervisoren, coaches en docenten supervisiekunde, opleidingsonderdelen en de procedures. Alle communicatie verloopt via het bureau.

Vertrouwenscommissie

De taak van de vertrouwenscommissie is het bemiddelen tussen klager en begeleider, als er op grond van de gedragscode een klacht wordt ingediend tegen een lid van de LVSC. Het doel hiervan is de zaak in der minne te schikken, overeenkomstig artikel 16 en 17 van het reglement voor het College van Beroep en Tuchtzaken als onderdeel van de ‘Gedragscode’. Ga naar overige informatie over de Vertrouwenscommissie, zoals samenstelling en werkwijze en gedragscode.

Commissievergoedingen

Voor een overzicht van commissievergoedingen verwijzen we je naar het ledennet. Na inloggen vind je het overzicht onder Mijn LVSC -> LVSC documenten.